Voorwaarden


1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de (ver)huur van de Lentheschool.

1.2. Met het telefonisch, schriftelijk, of per e-mail vastleggen van de reserveringsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht.

1.3. Reserveringen zijn pas definitief nadat u van ons in tweevoud een bevestiging heeft ontvangen, waarvan één exemplaar, door u ondertekend, binnen 5 werkdagen aan ons dient te worden geretourneerd.

1.4. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen  voortvloeiend uit de huurovereenkomst.

2. Huuraccommodatie

2.1. In de tarievenlijst staat het maximaal aantal personen aangegeven.

2.2. Huurder dient op de hoogte te zijn van de verhuurvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan bij ondertekening van het reserveringsformulier.

2.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

2.4. Verhuur van de Lentheschool is alleen mogelijk voor besloten groepen, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

2.5. Elke cateraar of huurder is, indien van toepassing, zelf verantwoordelijk voor eventueel noodzakelijke vergunningen, als bedoeld in bijvoorbeeld de Drank & Horecawet en/of vereisten die bijvoorbeeld zijn vastgelegd door de Keuringsdienst van Waren.
Verhuur van de ruimte is alleen mogelijk na verkregen toestemming van de eigenaar.

3. Tarieven en Betaling

3.1. De huurprijs bedraagt € 120,00 per dagdeel.

3.2. Bij de huur zijn inbegrepen normale schoonmaakkosten. Bij buitensporige vervuiling van de Lentheschool zullen de extra gemaakte schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

3.3. Een dagdeel bestaat uit 4 uur.

3.4. Bij ruim afwijken van het aantal uren wordt de huurprijs in overleg met de huurder opnieuw vastgesteld.

3.5. Een dagdeel duurt tot uiterlijk 24.00 uur.

3.6. Huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

3.7. De huurder dient het verschuldigd factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.8. Alle incassokosten, die tengevolge van de niet of niet tijdige betaling van huurder zijn ontstaan of worden veroorzaakt, komen ten laste van huurder.

4. Verplichting huurder

4.1. Onderverhuur en beschikbaarstelling, al dan niet tegen betaling, van het gehuurde aan derden is niet toegestaan.

4.2. Roken in de Lentheschool is niet toegestaan.

5. Materialen

5.1. Gebruik van kookplaat is toegestaan mits dit het zogenaamde ‘afkoken’ c.q. "warmhouden" betreft, hetgeen impliceert dat alle voorbereidingen en dergelijke elders dienen te geschieden.

5.2. Gebruik van aanwezige tafels, stoelen en serviesgoed is toegestaan.

5.3. Na afloop dient alles in oorspronkelijke staat te worden teruggezet mits anders overeengekomen.

5.4. Het is absoluut verboden zonder voorafgaande toestemming aanwezige schilderijen of andere kunstuitingen te verhangen of te verplaatsen.

5.5. In op aan de Lentheschool mag door de huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

6. Speciale wensen

6.1. Speciale wensen dient u gelijktijdig met de reservering op te geven. Deze kunnen echter nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarde worden gehanteerd.

6.2. De Lentheschool wordt ingericht door de  eigenaar, zoveel mogelijk overeenkomstig uw speciale wensen. Indien de Lentheschool niet aan uw wensen voldoet, kan de verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien overheidsbepalingen tariefsverhogingen noodzakelijk maken, worden deze aan u doorberekend.

8. Breuk en schade

8.1. De Lentheschool heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte door de huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

8.2. Breuk aan glaswerk en dergelijke wordt aan huurder doorberekend tegen nieuwkoopwaarde.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde accommodatie zou kunnen ontstaan, is de verhuurder niet aansprakelijk. Huurder vrijwaart de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden.

De huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. De huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. De huurder staat ervoor in dat alle door huurder gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.

9.2. De huurder ziet erop toe dat in de Lentheschool geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen gevaarlijke goederen, stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen tijdens de huurperiode aanwezig zijn, tenzij hiervoor door de eigenaar schriftelijk toestemming is verleend.

9.3. De Lenthe School draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.

10. Muziek en overlast

10.1. Versterkte muziek is niet toegestaan in verband met omwonenden.

10.2. Bij binnenkomst van de laatste gast dienen de buitendeuren gesloten te worden.

10.3. De huurder dient erop toe te zien dat de Lentheschool rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden.

10.4. Overtreding van deze regels kan leiden tot een schadeclaim. Eventuele boetes die van overheidswege ingesteld kunnen worden zullen aan huurder worden doorberekend

11. Annulering

11.1. Indien huurder een optie op een huurovereenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van kracht:

Indien de annulering geschiedt,

*langer dan een week voor de huurdatum, is de annulering kosteloos;

*binnen 7 dagen voor de huurdatum, is huurder 25% van de huurprijs

verschuldigd, echter;

*binnen 3 dagen voor de huurdatum, is huurder de volledige huurprijs

verschuldigd.

11.11.2. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de tot die tijd gemaakte kosten in rekening te brengen.

Slotbepaling

Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepalingen dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling datgene wat de strekking van de buiten werking.

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van fouten.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.